Rosalía de Castro
Daniel A. R. Castelao

qr

libro1
A maioría dos exercicios teñen ao final a ligazón á solución. O recomendábel é facer o exercicio en papel e logo corrixilo. A maioría dos textos son exercicios abertos. Non se achegan solucións. No test (cultura, frases), etc. cada pregunta ten a solución.
Most of the exercises include a link to the key. It is recommended to first write down the exercises and then correct the errors. Most of the texts are open-ended exercises for which no key is provided. In the quizzes, etc. each question links to the key.
La plupart des exercices ont à la fin le lieu à la solutiion. Le plus recommendable est de faire l´exercice en papier et ensuite corriger les erreurs. La plupart des textes sont des exercices ouverts. Le site n´apporte pas de solutions. Dans les test etc. chaque question a le lieu à la solutinon

Índice completo de ogalego.eu exercicios:

ARTIGO: Encher os ocos co artigo correspondente, facendo as contraccións necesarias

ARTIGO: Responder á pregunta onde vai el? (artigo)

ARTIGO: Poñerlles o artigo a cada unha destas palabras (xénero)

SUBSTANTIVO:Indicar o nome da árbore que produce os seguintes froitos (xénero)

SUBSTANTIVO: Indicar o feminino de

SUBSTANTIVO: Explicar as diferenzas entre os seguintes pares de palabras (xénero)

SUBSTANTIVO: Poñer as seguintes palabras en plural

SUBSTANTIVO: Poñer en plural as seguintes frases

SUBSTANTIVO: Colocar nos ocos as palabras que van entre parénteses fixándose no xénero e número que lles corresponda, engadindo os artigos e facendo as contracción necesarias

ADXECTIVO: Indicar os superlativos sintéticos dos seguintes adxectivos

ADXECTIVO: Indicar todas as formas de superlativo que se coñezan

ADXECTIVO: Completar as frases coas formas do comparativo que teñan sentido

DEMOSTRATIVO: Encher os ocos cos demostrativos apropiados

DEMOSTRATIVO: Comentar o valor das formas de demostrativo que aparecen nas frases

DEMOSTRATIVO: Sinalar os demostrativos nun texto literario

POSESIVO: Substituír o que vai entre parénteses por unha construción con posesivo

Completar as frases coas formas do posesivo correspondentes

POSESIVO: Indicar o valor das formas de posesivo que aparecen nestas frases

PRONOME: Sinalar os pronomes persoais e a súa función

PRONOME: Frases co pronome de cortesía

PRONOME: Pronome SE

PRONOME: Pronomes TE-CHE

PRONOME: Pronomes átonos de 3ª persoa

PRONOME: Colocación dos pronomes átonos

PRONOME: Pronomes LLO... LLELO...

PRONOME: Varias posibilidades de colocación do pronome

PRONOME: Substituír por pronomes

PRONOME: Pronome de solidariedade

PRONOME: Explicar a colocación dos pronomes

PRONOME: Corrixir erros de pronomes

PRONOME: Sinalar todos os pronomes persoais nun texto

PRONOME: Traducir as frases (pronomes persoais)

Substituír o que está entre parénteses por pronomes persoais

INDEFINIDO: Encher os ocos usando os indefinidos 

NUMERAL: Escribir en letras estas cifras

NUMERAL: Completar as seguintes frases usando numerais ou substantivos colectivos

RELATIVO: Encher os ocos coas formas QUE, QUEN, CAL, ONDE, ULO, CANTO

RELATIVO: Sinalar os relativos en textos literarios

VERBO: Analizar formas verbais

VERBO: Analizar aberturaen formas verbais

VERBO: Valor dos tempos verbais

VERBO: Poñer en presente

VERBO: Poñer en pasado

VERBO: Poñer en presente

VERBO: Transformar con quizais

VERBO: Cambiar de persoa verbos

VERBO: Copretérito para pretérito

VERBO: Futuro para presente

VERBO: Cambiar para pasado

VERBO: Poñer en presente

VERBO: Copretérito de indicativo

VERBO. Antepretérito de indicativo

VERBO: Pretérito de subxuntivo

VERBO: FACER, OÍR, DICIR, QUERER

VERBO: VIR, VER, TER, SER

VERBO: Formas verbais varias

VERBO: Futuro de subxuntivo

VERBO: Participio

VERBO: Utilizar o infinitivo persoal: ocos

VERBO: Utilizar o infinitivo persoal: frases

VERBO: Infinitivo persoal: transformar frases

VERBO: Perífrases verbais

ADVERBIO: Sinalar os adverbios e locucións adverbiais e buscar sinónimos de cada un

ADVERBIO: Substituír as palabras en verde por adverbios acabados en –mente

ADVERBIO: Substituír as palabras en verde por un adverbio

PREPOSICIÓN: Sinalar as preposicións e locucións preposicionais

PREPOSICIÓN: Completar as frases usando as preposicións ata, deica, cara, contra (e indicar o seu valor en cada caso)

PREPOSICIÓN: Completar as frases usando as preposicións para, sen, sobre, desde (e indicar o seu valor en cada caso)

PREPOSICIÓN: Completar as frases usando as preposicións a, ante/perante, entre, tras, baixo (e indicar o seu valor en cada caso)

PREPOSICIÓN: Completar as frases usando as preposicións con, de, so (e indicar o seu valor en cada caso)

PREPOSICIÓN: Completar as frases usando as preposicións en, por, segundo (e indicar o seu valor en cada caso)

PREPOSICIÓN: Completar as frases coas preposicións adecuadas

CONXUNCIÓN: Utilizar nexos copulativos, disxuntivos, adversativos ou ilativos

CONXUNCIÓN: Utilizar nexos completivos ou condicionais

CONXUNCIÓN: Utilizar nexos causais ou concesivos

CONXUNCIÓN: Utilizar nexos comparativos ou consecutivos

CONXUNCIÓN: Utilizar nexos finais ou temporais

Análise morfolóxica e sintáctica

ORTOGRAFÍA: Aplicar teoría ortográfica

ORTOGRAFÍA: Palabras para acentuar

ORTOGRAFÍA: Frases para acentuar

ORTOGRAFÍA: Textos para acentuar

ORTOGRAFÍA: Ocos para encher (ortografía)

ORTOGRAFÍA: Ocos para b/v

ORTOGRAFÍA: Homónimos para b/v

ORTOGRAFÍA: Dito popular (ortografía)

ORTOGRAFÍA: Ocos para h

ORTOGRAFÍA: Homónimos con h

ORTOGRAFÍA: Ocos para g/gu/gü

ORTOGRAFÍA: O cos para s/x

ORTOGRAFÍA: Texto sen acentos gráficos

ORTOGRAFÍA: Texto sen acentos gráficos nin v/b

FONEMÁTICA: Indicar se a vogal tónica media é aberta ou fechada: palabras

FONEMÁTICA: Indicar se a vogal tónica media é aberta ou fechada: frases

FONEMÁTICA: Sinalar ditongos e tritongos

FONEMÁTICA: Definición de fonemas

Corrixir castelanismos

Corrixir vulgarismos

Corrixir arcaísmos

Corrixir hiperenxebrismos

Desvíos varios da lingua estándar

Comentar desvíos da lingua estándar

Corrixir dialectalismos

Escoller a correcta

Substantivos en -dade

R/L en grupos consonánticos

Corrixir erros de desvíos da lingua estándar

Derivar substantivos de adxectivos

Derivar adxectivos de substantivos I

Derivar adxectivos de substantivos II

Derivar verbos de substantivos I

Derivar verbos de substantivos II

Derivar verbos de adxectivos

Analizar prefixos

Analizar sufixos

Familias léxicas

Significado correcto I

Significado correcto II

Colectivos I

Colectivos II

Colectivos III

Abreviaturas, siglas, símbolos

Indicar algún sinónimo da palabra remarcada

Ordenar os sinónimos das dúas columnas

Ordenar os sinónimos das tres columnas

Ordenar os sinónimos das catro columnas

Indicar que dúas palabras sobran en cada serie de sinónimos

Indicar un novo sinónimo para cada serie

Ordenar en series de sinónimos estas palabras, pode haber de dous a catro

Diferenzas nos matices dos sinónimos mediante exemplos

Indicar o antónimo da palabra resaltada

Ordenar as dúas columnas para que resulten antónimos

Nas columnas laterais hai dous sinónimos desordenados e na central hai un antónimo para cada par. Ordenalos

Formar os antónimos das seguintes palabras antepondo os prefixos des- ou in-

Definicións: buscar palabra

Definir unha palabra

Definicións descoidadas

Fenómenos atmosféricos e utensilios de cociña

Arquitectura, cores, instrumentos musicais

Literaura, armas, pintura

Xentilicios

Indicar o pai e a nai

A que planta corresponde cada unha destas follas? I

A que planta corresponde cada unha destas follas? II

A que planta corresponde cada unha destas fotos? I

A que planta corresponde cada unha destas fotos? II

O MAR: A que corresponde cada unha destas fotos?

AVES: A que corresponde cada unha destas fotos?

Vocabulario relacionado co chover

Textos para traballar o vocabulario

Textos para mellorar a escrita

Publicidade (redacción)

Cartas (redacción)

Circular (redacción)

Curriculum vitae (redacción)

Instancia (redacción)

Acta (redacción)

Receita de cociña (redacción)

Forcarei (redacción)

A Media e a Persia (redacción)

Textos variados I

Textos variados II

Exercicios de estilo

Dicionario de SMS (e textos)

Tradutores e correctores

Significado da frase (fraseoloxía)

Ordenar frases (fraseoloxía)

Significado da frase I e II (fraseoloxía)

Proverbios

Adiviñas

Fraseoloxía e paremieloxía de Pilar Guerra

Toponimia do concello de Carballedo-Lugo

Letras de cancións galegas populares

Sopas de letras

Encrucillados

Test: cultura literaria

Test: cultura xeográfica

Test cultural xeral galego 1

Test cultural xeral galego 2

Test de coñecemento do galego

Bota o intruso (test cultura)

Aplicacións para móbiles

Suxestións para traballos en grupo na aula

Suxestións para redaccións fantásticas

Temas para falar ou escribir o alumnado

Suxestións musicais (alumnado)

Mini resume gramatical

Lecturas recomendadas para o alumnado de ensino medio

Vídeos para a clase de Lingua Galega e Literatura

Lingua Galega e Literatura. 1º ESO. Guía para traballar na internet

Lingua Galega e Literatura. 2º ESO. Guía para traballar na internet

Negra sombra, Rosalía de Castro: poema comentado

Quíxente tanto, meniña, Rosaía de Castro: poema comentado

Mais ve ..., Rosalía de Castro: poema comentado

O Maio, Manuel Curros Enríquez): poema comentado

A Rosalía (Manuel Curros Enríquez): poema comentado

As almas escravas, Eduardo Pondal: poema comentado

O testamento do bardo, Eduardo Pondal: poema comentado

Toda humilde belleza, A. Noriega Varela: poema comentado

En pé, Ramon Cabanillas: poema comentado

A Basilio Álvarez, Ramón Cabanillas: poema comentado

De catro a catro (Manuel Antonio): poemas comentados

Solpor (Luís Amado Carballo): poema comentado -en swf-

Os lobos, Ánxel Fole: texto comentado

Se eu fose autor... (Cousas), Castelao: texto comentado

As onzas, Otero Pedrayo: texto comentado

Letanía de Galicia, Uxío Novoneyra: poema comentado

Do Courel a Compostela, Uxío Novoneyra: poema comentado-fónico-

Xaneiro 1972, II, Celso Emilio Ferreiro: poema comentado -presentación-

O medo, Celso Emilio Ferreiro: poema comentado

Tristán García, Álvaro Cunqueiro: texto comentado

Penélope, X. Mª. Díaz Castro: poema comentado

Lucinda, Xosé Neira Vilas: texto comentado

Os Maios: texto comentado

Annabel Lee (Poe): actividade

<