TAREFAS E CUESTIÓNS:

1- Debuxa as vistas necesarias en sistema americano

2- Debuxa a peza en isométrica co alzado mirando á dereita

3- Debuxa a peza en perspectiva caballera

4-¿Simplificaríase a representación gráfica da figura se as puntas fosen afiadas e non redondas? Razónao.

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005