Os Discordantes

Peña deportivo gastronómica

Inicio Socios Quinielas Premios Estatutos Galería

Os estatutos da Peña están en fase de aprobación pola Xunta Directiva.

Ata que estén redactados e aprobados os novos estatutos, rixirémonos polas seguintes normas fundamentais:

  1. Os socios fundadores teñen dereito de veto.
  2. Os socios fundadores forman o órgano colexiado que velará polo bo funcionamento da Peña.
  3. Para pertencer á Peña é requisito indispensabel o contar coa aprobación de todos os socios fundadores.
  4. Só serán considerados membros numerarios aqueles que figuren no cosido de imaxes da portada desta web a todos os efectos.
  5. É requisito ineludible o non ter débedas económicas coa Peña para beneficiarse dos premios e das xuntanzas gastronómicas.
  6. A falta inxustificada a dúas xuntanzas gastronómicas suporá a pérdida de categoría de socio coa conseguinte expulsión da Peña.
  7. Teñen categoría de Socios Fundadores: Pepe, Norberto e Suso.
 
© Copyright Os discordantes