A web do val do río Neira
(Máis...)


BIBLIOGRAFÍA
relación de textos e fontes que fan referencia ós contidos desta web e/ou que foron manexados na súa elaboración

ABEL VILELA, A e ARIAS VILAS, F. Guía arqueológica romana de Lugo y su provincia. Lugo, 1975.

ÁLVAREZ BLANCO Segundo, DURÁN FUENTES Manuel, NÁRDIZ ORTIZ Carlos. Puentes Históricos de Galicia. Santiago, Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, 1989.

ARIAS VILAS, Felipe. A romanización de Galicia. Vigo, Edicións A Nosa Tera, 1992.

BALIÑA SANPEDRO, E. (et. al.). Inventario Artístico de Lugo y su Provincia. Madrid, 1975-1983.

"BOLETIN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS DE LUGO", T. I a VII, Lugo, 1940 a 1960-61.

CAAMAÑO GESTO, X. M. As vías romanas (Cadernos do Museo do Pobo Galego 3) Santiago de Compostela, 1984

FARIÑA JAMARDO, Xosé. Os Concellos Galegos. Fundación Pedro Barrié de la Maza, A coruña, 1993,

FERNÁNDEZ REI, Francisco. Dialectoloxía da lingua galega. Vigo, Xerais, 1990.

FIDALGO SANTAMARINA "Arredor do polbo. Do mar á montaña", en "Antropoloxía Mariñeira: Actas do Simposio Ineternacional de Antropoloxía In Memoriam Xosé Filgueira Valverde", ed. Consello da Cultura Galega, Santiago, 1998.

GALLEGO, Gloria: A cociña galega de montaña. Vigo, Xerais, 1998.

GONZÁLEZ PÉREZ, CLODIO. A Producción Tradicional do Ferro en Galicia. Lugo, Deputación Provincial, 1994.

LAREDO VERDEJO, X. L.. Galicia enteira, nº 10 (Lugo. Terra de Lemos. Os Ancares. O Courel). Vigo, ed. Xerais de Galicia, 1984.

LÓPEZ CALO, José (coord.). Estudios sobre Historia del Arte: ofrecidos a D. Ramón Otero Túñez en su 65º cumpleaños. Universidade de Santiago de Compostela , 1993.

MADOZ, PASCUAL. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y Portugal. Madrid, 1845-50.

MONTEAGUDO, Henrique. Historia Social da Lingua Galega: Idioma, Sociedade e Cultura a través do tempo. Vigo, Galaxia, 1999.

PARDO DE NEYRA, Xulio. Historia do concello de Baralla: pazos e fortalezas de Neira de Xusá. Baralla. Concello de Baralla, D.L. 1998.

PARDO DE NEYRA, Xulio. Figalguía e cultura palaciana na Galiza do último milenio: de casa e solar coñecido. Nigratrea, 2006

RAMÓN y FERNÁNDEZ OXEA, J. "Maestros menores del Románico Rural Gallego", in "Cuadernos de Estudios Gallegos" T. XVII, Fasc. LII nº 16.

RISCO, Fr. Manuel. Antiguedades de la Ciudad y Sta. Iglesia de Lugo: Memorias de los Insignes Monasterios de S. Julian de Samos, y S. Vicente de Monforte. Examen Crítico de los Monumentos que se dicen Concilios Lucenses. En Madrid, en la oficina de la Viuda e Hijo de Marin. Año de MDCCXCVL.

ROMERO MASIA, A. El Hábitat Castreño. Santiago, C.O.A.G., 1976

SÁ BRAVO, Hipólito de. Monasterios de Galicia. León, Everest, 1988.

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Mª José e GRANADOS LOUREDA, Juan A. Historia de Galicia. A Coruña: Via Láctea, 2000.

VÁZQUEZ SEIJAS, MANUEL. “Fortalezas de Lugo y su Provincia: notas arqueológicas, históricas y genealógicas” T. VI. Lugo, Imprenta de la Excma. Diputación, 1973 (reimpr.).

VILLA-AMIL y CASTRO, José. Crónica de la Provincia de Lugo. En "Crónica General de España, dirixida por Cayetano Rosell". Madrid, Aquiles Ronchi, 1886.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valdoneira 2002-3, 11